• Начално училище "Св. Климент Охридски"
    Начално училище "Св. Климент Охридски"
  • .

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Начално училище"Св.Климент Охридски" - с.Крумово

Заедно в учението и игрите

Проекти

Проект: BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Бенефициент - Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние

Научи повече